fbpx

Cześć, tu Monika!

Ten dokument, to Regulamin mojego Ketolettera i powstał on z myślą o Tobie. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Ketolettera, czyli przede wszystkim informacje o tym kim jestem, w jaki sposób możesz dołączyć do Newslettera, jakie są wymagania, żeby stać się częścią społeczności, jak wygląda procedura zawarcia i odstąpienia od umowy oraz w jaki sposób możesz składać wszelkie reklamacje.  

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: monika@meeteat.love.

WPROWADZENIE

Do newslettera możesz się zapisać na platformie internetowej dostępnej pod adresem www.meeteat.love prowadzonej przez Monikę Bochyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Monika Bochyńska, z siedzibą przy Wolumen 16 lok. 15, 01-912 Warszawa, działającą pod numerem NIP: 1181777588, REGON: 142297808.

Niniejszy Regulamin stosuje się do przesyłania i udostępniania wszelakich treści i usług cyfrowych w obrębie Newslettera , które jako Administrator świadczę na Twoją rzecz za pośrednictwem mojej Platformy internetowej www.meeteat.love, a następnie programu do wysyłki newslettera – Mailerlite.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości zawsze możesz skontaktować się ze mną bezpośrednio na adres: monika@meeteat.love.

DEFINICJE

a) Administrator Danych Osobowych – właścicielka domeny zarządzająca Platformą internetową, która jest dostępna pod adresem www.meeteat.love oraz osoba, która będzie do Ciebie pisać Ketoletter

b) Subskrybent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje subskrypcji Newslettera ; to oznacza, że Użytkownikiem, korzystającym z treści wysyłanych w moim Newsletterze mogą być następujące podmioty:

 • Przedsiębiorca – Subskrybent Newslettera, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ale jednocześnie nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Konsument – Subskrybent Newslettera , który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

c) Platforma internetowa – strona internetowa pod którą prowadzę moją Platformę internetową, działająca w domenie www.meeteat.love;

d) Regulamin Newslettera– niniejszy regulamin mojego Newslettera,

e) Newsletter – usługa, którą świadczę drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu ode mnie wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych z moją działalnością (m.in. informacji na temat diety ketogenicznej, informacji o nowych artykułach na moim Blogu, o moich Produktach i usługach, o nowych funkcjonalnościach mojej Platformy, o organizowanych przeze mnie wydarzeniach np. z okazji premiery nowych Produktów i usług, prowadzonych przeze mnie kampaniach, a także informacji o konkursach, promocjach czy wszystkim innym, co związane z MEET EAT LOVE);

f) Formularz zapisu do Newslettera – dostępny na Platformie formularz, umożliwiający zapis na subskrypcję Ketolettera,

g) Subskrypcja Newslettera – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy (subskrypcji Newslettera) z Administratorem;

h) Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na Twoją rzecz:

 • usług lub treści cyfrowych, co dotyczy informacji oraz elementów przesyłanym w trakcie subskrypcji Ketolettera

i) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron;

j) Formularz reklamacyjny – dokument umożliwiający złożenie reklamacji

k) Treść cyfrowa – dane i elementy wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej

l) Usługa cyfrowa – oznacza usługę pozwalającą Użytkownikowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych

ZASADY KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE

 1. Jeżeli chcesz korzystać z subskrypcji mojego Ketolettera to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami
 2. Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach subskrypcji mojego Ketolettera powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników.
 3. Korzystanie z subskrypcji Ketolettera, którą Ci oferuję, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Moją ideą jest dzielenie się z Tobą całą moją wiedzą w zakresie diety ketogenicznej oraz stworzenie zaufanej społeczności. Dlatego też, Twoim obowiązkiem podczas rejestracji za pomocą formularza jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do mojego Ketolettera), do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w ramach Ketolettera, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.  
 6. Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z mojego Ketolettera powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne
 • sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 • karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,
 • połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 • przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, 
 • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, Open Office, Libre Office),
 • standardowa przeglądarka plików zapisanych w formacie .PDF (np. Adobe Reader),
 • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player),
 • klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 • aktywne poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail. 

12. Mój Ketoletter możesz czytać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednakże jako Administrator nie wspieram i nie gwarantuję, że w takim przypadku będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA CZYLI ZAPISU DO KETOLETTERA

 1. Proces rozpoczęcia subskrypcji Ketoletteraa przebiega w sposób następujący:
  a) wybierz interesującą Cię ścieżkę zapisu z konkretnym Lead Magnetem, a następnie wypełnij Formularz zapisu do Newslettera dostępny na stronie internetowej mojej Platformy:
 • w tym momencie zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak: imię oraz adres poczty elektronicznej e-mail, 
 • koniecznym jest też zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Newslettera i zaakceptowanie jego postanowień. Bezpłatne świadczenie tej usługi jest możliwe tylko w ten sposób
 • zapis, czyli subskrypcja Ketolettera, oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili możesz wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.

b) z chwilą skutecznego wypełnienia Formularza zapisu do Newslettera i potwierdzenia kliknięciem dedykowanego przycisku,  przesyłam do Ciebie wiadomość Double opt-in w celu potwierdzenia chęci zawarcia umowy oraz potwierdzenia autentyczności i poprawności Twojego adresu email. W wiadomości tej otrzymasz również informację, kto jest Administratorem Twoich danych osobowych oraz w jakim zakresie będą przetwarzane (szerszą informację znajdziesz w polityce prywatności).

Z chwilą potwierdzenia chęci subskrypcji Ketolettera (a dokonujesz tego poprzez kliknięcie przycisku w wiadomości double-opt in), Umowę pomiędzy nami traktuje się za zawartą, a Ty stajesz się częścią mojej keto społeczności. Twój adres zostanie dodany do bazy subskrybentów. 

2. Pamiętaj, że jako subskrybent Ketolettera masz prawo do tego, aby korzystać z subskrybowanych treści tylko i wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to, że zabronione jest: 

 • udostępnianie subskrybowanych treści jakimkolwiek innym osobom,
 • dokonywanie odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

3. Licencja, jakiej Ci udzielam nie obejmuje również prawa do:

 • trwałego lub czasowego zwielokrotniania subskrybowanych treści w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
 • wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w części lub w całości treści,
 • zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego rozpowszechniania subskrybowanych treści, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami.

4. Możesz w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z subskrypcji Ketolettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Już Cię nie kocham :(”
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: monika@meeteat.love; 

5. Skorzystanie z linka do wypisania się z subskrypcji Ketoletteraa lub wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi subskrypcji Ketolettera w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

Zastrzegam sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Ketolettera w każdym czasie, jeżeli dojdzie do naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu.

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA CZYLI ZAPISU DO KETOLETTERA W ZAMIAN ZA CENĘ

 1. Jeżeli nie chcesz zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi (imieniem oraz adresem e-mail) , to masz możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Lead Magnetów) , w ramach której będziesz zobowiązany do uiszczenia ceny.  
 2. Istnieje możliwość dokonania zakupu Materiałów w zamian za cenę poprzez złożenie Zamówienia drogą mailową pod adresem: sklep@meeteat.love 
 3. W celu złożenia Zamówienia musisz podać mi dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica , 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP. Zamówienie zostanie wprowadzone do systemu teleinformatycznego.
 4. W odpowiedzi na złożone Zamówienie prześlę Ci regulamin sprzedaży, wystawię fakturę lub rachunek do opłacenia lub udostępnię dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia (link do płatności wygenerowany za pośrednictwem dostawcy szybkich płatności lub paypal).
 5. Po opłaceniu zamówienia, niezwłocznie wyślę Ci zakupione materiały.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE SUBSKRYPCJI KETOLETTERA

 1. W każdej sytuacji kiedy uznasz, że nie realizuję subskrybcji Ketolettera w sposób należyty, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj mnie o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a ja – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkuję się do niego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do mnie przesłać:
 • drogą pocztową na adres: Monika Bochyńska, ul. Wolumen 16/15, 01-912 Warszawa
 • lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: sklep@meeteat.love.

3. Będzie świetnie, jeżeli w treści takiego zgłoszenia podasz następujące informacje (ich podanie zdecydowanie ułatwi mi zapoznanie się z Twoją sprawą i przeprowadzenie całej procedury reklamacyjnej): 

 • Twoje dane (imię i adres email),
 • opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń (np. problemy z odczytaniem Newslettera)
 • proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania

4. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poproszę Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązuję się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.

6. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.

7. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

DANE OSOBOWE ORAZ PLIKI COOKIES

 1. Twoje dane osobowe przetwarzam na zasadach określonych w Polityce Prywatności mojej Platformy internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.
 2. Zasady wykorzystania plików cookies oraz innych technologii znajdują w Polityce Plików Cookies – zapoznaj się z tym dokumentem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z subskrypcji Ketolettera dostępnej pod adresem www.meeteat.love spowodowanych serwisem technicznympracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Aby móc dostosowywać subskrypcję Ketolettera do Twoich potrzeb, zastrzegam sobie również prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Newslettera z ważnych powodów, w szczególności:
  a) gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  b) kiedy wprowadziłabym zmiany sposobów płatności lub oferowanych sposobów dostawy – zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu Newslettera,
  b) czy kiedy zmieniłabym technologię, którą wykorzystuję do świadczenia usługi subskrypcji Ketolettera.
 3. Oczywiście o każdych zmianach będę informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przeze mnie na stronie głównej mojej Platformy informacji o zmianie Regulaminu Newslettera wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień lub – jeżeli zostałeś subskrybentem mojego Ketoletteraa – wysłanie do Ciebie stosownej wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach i ich zakresie. W takim przypadku, jeżeli nie akceptujesz nowej treści Regulaminu Newslettera – poinformuj mnie o tym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ode mnie wspomnianej wiadomości e-mail lub po prostu zakończ subskrypcję.
 4. Jednocześnie zastrzegam sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie Newslettera zmian estetycznych i porządkowycheliminujących oczywiste omyłki pisarskie, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszego Regulaminu Newslettera, które nie stanowią zmiany warunków zawieranej Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Spokojnie, pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie – jako Subskrybenta – przed wprowadzeniem tychże zmian.
 6. Mam nadzieję, że w toku Naszej współpracy i całej znajomości, nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 • Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

htps://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 • Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji w zakresie zasad dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów, to są one dostępne przede wszystkim w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, a także pod następującymi adresami: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • Jako Użytkownik możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

7. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcom, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy Nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.

9. Integralną część niniejszego Regulaminu Newslettera stanowią takie dokumenty jak:

Polityka prywatności,

Polityka Plików Cookies.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe.

12. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.